HUISREGELS

U kunt reageren op artikelen en andere bijdragen op de website. Iedereen is daartoe van harte welkom, echter we hanteren daarbij wel enkele regels en richtlijnen. Vooralsnog waarderen we uw mening (kritiek of loftuitingen) en de lezers (en schrijvers van de betreffende bijdragen) wellicht ook, mits u die op een correcte, niet-agressieve en niet-denigrerende manier overbrengt. Onvrede, frustratie, verontwaardiging, teleurstelling, boosheid en zelfs woede zijn menselijke emoties maar vormen geen rechtvaardiging om als een doorgedraaide gek uw reactie te laten bestaan uit scheldpartijen, vernederingen, beledigingen en geweld- en doodsbedreigingen.

Daarom, in uw reacties/commentaren GEEN:

* Racisme

* Discriminatie

* Antisemitisme en/of aanverwante al dan niet extreemrechtse (maar ook extreemlinkse) teksten

* Oproepen tot geweld

* Geweld- en/of doodsbedreigingen

* Scheldwoorden/Schuttingtaaltaal of ander grof en/of aanstootgevend taalgebruik

* Grove seksueel getinte teksten

Wat oproepen tot geweld en geweld- en doodsbedreigingen betreft: Vaak menen de afzenders dit niet werkelijk maar wordt dat geroepen in ‘het heetst van de strijd’. Gelukkig maar. Toch zal de redactie ELKE geweld- en/of doodsbedreiging serieus nemen en doorgeven aan politie en justitie.

Verder is NIET toegestaan in uw commentaar:

* Lange of korte copy-paste stukken van andere bronnen

* Het gebruik van alleen KAPITALEN

* Spam

* Advertenties en reclame

* Het plaatsen van privégegevens van uzelf of van anderen

* ‘Trollen’. Ofwel het posten onder verschillende namen met de bedoeling een discussie een bepaalde kant op te sturen of met welke andere intentie dan ook. Gebruikt u sowieso een proxy of wegwerp e-mailadres dan kan het zijn dat we ervan uitgaan dat u minder goede bedoelingen heeft.

Vuistregel bij uw reactie/commentaar:

Bedenk eerst helder voordat u reageert, of uw reactie ook informatief en/of vermakelijk is voor anderen en in ieder geval met inachtneming is van bovenvermelde criteria!

De voertaal op deze website is Nederlands en dat geldt ook voor de commentaren/reacties. Deze dienen goed leesbaar te zijn. Uiteraard beheerst niet iedereen de Nederlandse taal even goed, bijvoorbeeld mensen met dyslexie en mensen van wie de moedertaal niet Nederlands is (niet-native Dutch speakers). Toch adviseren we iedereen om helder, zorgvuldig en duidelijk in zo goed mogelijk Nederlands te formuleren, ook met gebruik van de nodige leestekens. Neemt u daar de tijd voor. Dit komt uw boodschap sowieso ten goede en dat is tenslotte wat u wilt bereiken. Tip: Vermijd als het even kan (nietszeggende) clichés als ‘Ja het is me wat.’, ‘Dat is belachelijk.’, ‘Dat dit mogelijk is in Nederland.’, enz.. Dat is saai en doen al zoveel mensen. Maak er een uitdaging van om met iets origineels te komen, zodat u zich onderscheidt en dat uw reactie opvalt.

* De redactie behoudt zich het recht voor een reactie te verwijderen dan wel een gebruiker/scribent definitief of voor onbepaalde tijd te blokkeren, zonder nadere opgaaf van reden.
* De redactie beoordeelt onafhankelijk of een scribent al dan niet tijdelijk wordt uitgesloten van deelname als de huisregels door hem of haar niet worden nageleefd.
* Over uitsluiting en het verwijderen van reacties wordt niet gecorrespondeerd.
* De redactie behoudt zich het recht voor om het huishoudelijk reglement op ieder moment te wijzigen/aan te passen.

Samengevat
Houd het zakelijk, gezellig en vermakelijk, voor uzelf en anderen. Zorg dat uw reactie opvalt door stijl, relevante inhoud, vindingrijkheid, helderheid, humor/amusementswaarde. Niet door zeurderig negativisme (al mag u uiteraard uw kritiek verwoorden als u die hebt) en agressief, opgefokt en ongefundeerd geraas en getier. Bedenk: Discussie/dispuut is er om van gedachten te wisselen, niet om anderen uw gedachten/mening op te dringen en anderen voor idioot uit te maken als hij of zij niet hetzelfde denkt als u.

Auteursrecht Alle auteursrechten en databankrechten t.a.v. (de inhoud van) deze uitgave zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij De Pijp Krant c.q. de betreffende auteur, van zowel de website als de papieren editie van de krant.

Het zonder toestemming overnemen van artikelen, rubrieken enz. of delen daarvan voor welke doeleinden dan ook, is verboden. Alleen het gebruik van citaten is toegestaan als dit duidelijk is aangegeven en uiteraard met evenzo duidelijke bronvermelding. Wilt u op andere dan deze wijze gebruik maken van inhoud van website of krant, neem dan contact op met de (hoofd)redactie: redactie@pijpkrant.amsterdam

Privacy
De Pijp Krant gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens van welke aard dan ook worden niet verstrekt aan derden, zonder toestemming van betrokkene(n).