Weer voor één jaar subsidie voor Wijkcentrum De Pijp

De vorige Pijp Krant opende met een alarm voor het opnieuw in gevaar zijn van de subsidie voor het wijkcentrum. Dat gevaar is voor komend jaar geweken. Op korte termijn is er dus weer lucht. Maar verder? Wat is er gebeurd sinds half december?

Toch nog één keer subsidie…
Op 12 december spraken twee bestuursleden en de Algemeen Coördinator van het Wijkcentrum met wethouder Rutger Groot Wassink en op 14 december liet hij officieel tijdens een commissievergadering weten dat we nog één keer subsidie zullen krijgen. De brievenactie werd daarom stopgezet. De hoogte van de subsidie voor 2023 is in absolute zin precies gelijk aan die voor 2022, maar in relatieve zin lager omdat niet gecorrigeerd is voor inflatie. Ook is er een opdracht aan gekoppeld, namelijk om verschillende toekomstscenario’s uit te werken.

De opdracht bij de subsidie
Twee gemeenteambtenaren zijn de opdrachtnemers – Marije Bierlaagh van de Centrale stad en Liesbeth Ottes van stadsdeel Zuid – samen met bestuursleden Harry Kappelhof en Joke de Wit van WcdP, ondersteund door de Algemeen Coördinator Stefanie Jansen. De deadline voor het aanleveren van de scenario’s is 1 april 2023, wat betekent dat wij hier in de eerste maanden van 2023 veel mee bezig zullen zijn; tijd die we dus (weer) niet kunnen besteden aan opbouwwerk.

Op 13 januari 2023 kwamen de opdrachtnemers voor het eerst bij elkaar. Duidelijk werd dat onze uitgangspunten overeenkomen: we vinden dat continuïteit van initiatieven van actieve bewoners en ondernemers wenselijk is en zien betrouwbare, professionele ondersteuning hiervoor als randvoorwaarde.

Cocreatie
We bleken ook op één lijn te zitten over de aanpak: een zogenaamd cocreatietraject met de gemeente, Wijkcentrum De Pijp, bewoners, ondernemers en andere relevante partijen (waaronder Combiwel, Buurtkamer De Pijp, de Oranjekerk, buurtteams, Makom). Daarbij zoeken we naar antwoorden op de volgende vraag:

Hoe kunnen we de ondersteuning van actieve bewoners en ondernemers in De Pijp op de meest effectieve en efficiënte wijze vormgeven?

We kiezen voor een vorm van cocreatie, gelijkwaardig samenwerken, omdat we niet over de buurt, maar met de buurt praten. Betrokken en actieve bewoners en ondernemers zullen vanuit hun eigen perspectief oplossingen aandragen voor onze uitdaging: toekomstige financiering van het wijkcentrum.

Daarom gaan we op korte termijn expertinterviews houden met uiteenlopende partijen in de stad die op verschillende manieren ondersteuning aan actieve bewoners en ondernemers bieden. We raadplegen andere experts die hier praktijk- en/of theoretische kennis over hebben. Daarnaast zullen we via verschillende kanalen zo veel mogelijk bewoners, ondernemers en relevante organisaties uitnodigen voor een grote brainstormsessie in de Oranjekerk. Daar zal blijken wie wil participeren in een cocreatieteam. Afhankelijk van de hoeveelheid mensen die mee willen doen formeren we één of meer cocreatieteams, die tijdens een volgend dagdeel de ruwe ideeën van de eerste sessie verder gaan uitwerken.

Scenario’s
De opdrachtnemers zullen de ideeën verwerken in een rapport met verschillende toekomstscenario’s, voorzien van een begroting en een haalbaarheidsanalyse. Dat rapport zal de basis zijn voor een beslissing van het gemeentebestuur over de toekomst (van de subsidiëring) van Wijkcentrum De Pijp. Op basis van deze beslissing werken we een plan van aanpak uit dat we in de resterende maanden van 2023 zullen uitvoeren.