Valt democratisering stil in De Pijp?

Ingezonden brief van Bestuur Wijkcentrum De Pijp.

Deze crisis toont meer dan ooit het belang van de betrokken burger. We moeten het samen doen. Met alleen maatregelen van de overheid komen we er niet. Dat weten de vele betrokken bewoners en ondernemers in onze buurt heel goed. Wijkcentrum De Pijp spant zich al jaren in om die betrokkenheid te stimuleren en te versterken. We helpen waar mogelijk bij het ontwikkelen, uitvoeren en versnellen van plannen. Dat wordt gewaardeerd, ook bij de lokale en gemeentelijke politiek. Toch stopt de huidige subsidie voor het wijkcentrum per 1 januari 2021. Er is nog geen alternatief. Dat betekent ook het einde van deze krant. Ook al is de redactie onafhankelijk, de productie van de krant wordt betaald door het wijkcentrum.

Het wijkcentrum vierde vorig jaar zijn 50-jarige bestaan. Te oud? Wij vinden van niet. Nog relevant? Wij vinden van wel. In de roerige jaren ’70 en ’80 was het wijkcentrum de motor achter de strijd tegen allerlei afbraakplannen. Met succes. De inbreng van bewoners bij de realisatie en herinrichting van openbare ruimte werd serieus genomen. Het Heinekenplein, de Kinderboerderij, de Speeltoren en het Willibrordusterrein zijn daarvan de resultaten. We behielden Cinetol, het Zuiderbad en de Oranjekerk. Vanuit Wijkcentrum De Pijp richtten we het eerste Huurteam van de stad op. Dit Huurteam - het latere Wijksteunpunt Wonen, nu !WOON - zorgde ervoor dat het vastgoed in De Pijp goed onderhouden werd. Daarna zetten we, ook als eerste in de stad, het Natuur&Milieuteam Zuid op. Grote aantallen geveltuinen, watertuinen, boomtuinen en vele andere projecten met en door bewoners zijn het gevolg. Vergroening is alleen maar belangrijker geworden in de strijd voor schone lucht en tegen wateroverlast en hittestress.

Als resultaat van de niet aflatende betrokkenheid van bewoners en ondernemers is De Pijp een van de populairste wijken van de stad geworden. Maar er is ook een keerzijde. De enorme prijsstijgingen van het vastgoed is een teken van de macht van de markt. De stadsdeelraden zijn afgeschaft en de bestuurscommissies hebben veel minder zeggenschap en budget. De burgers hebben ingeleverd.

Dat is ook de opvatting van GroenLinks wethouder Rutger Groot-Wassink. De gemeente wil zeggenschap en eigenaarschap in de wijken vergroten. Hij heeft democratische vernieuwing in zijn  portefeuille. Het is een van de prioriteiten van dit college. Het Wijkcentrum, aan de kant van de bewoners en ondernemers van De Pijp, zit vol plannen om bij te dragen aan deze democratiseringsagenda. Dat kost geld. Al anderhalf jaar praten we met de gemeente over financiering. Vooralsnog zonder resultaat.

De mensen in de wijken hebben een mening, soms ongepolijst. Dat is niet altijd makkelijk voor de gemeente. Het is wel nodig voor echte democratisering. ‘Dwarskijken’ is onontbeerlijk voor kwalitatief goede besluitvorming. Onderzoek laat zien dat wanneer burgers betrokken worden bij besluitvorming, processen ook effectiever én goedkoper verlopen.

De gemeente beschikt over een flink aantal betaalde ambtenaren en middelen. Dat is nuttig en nodig. De bewoners en kleine ondernemers hebben vooral hun vrijwillige inzet en energie. Dat is geen gelijk speelveld. Democratisering kun je niet alleen ambtelijk uitvoeren. Maatschappelijk betrokkenen hebben ondersteuning nodig van onafhankelijke partijen. Het wijkcentrum werkt vanuit de positie van bewoners en ondernemers. Zij zijn daarbij gericht op het verbinden van de verschillende meningen en het behalen van resultaat met burgers én de gemeente. Wijkcentrum De Pijp biedt informatie en ondersteuning van bewoners. Het biedt ook structuur, continuïteit en een geheugen. Juist die zaken hebben meerwaarde. Sommige dingen kan de gemeente heel goed zelf, andere dingen kunnen bewoners heel goed zelf. Bij vele andere zaken zullen we moeten samenwerken. Op die momenten heeft de betrokken burger niet alleen recht op echte inbreng en waardering, maar ook op onafhankelijke ondersteuning.

Het wijkcentrum heeft een voorstel bij de gemeente neergelegd. Dat draagt bij aan meer zeggenschap in de wijk: al 50 jaar de doelstelling van het wijkcentrum. We denken aan een buurttop G250 in een nieuwe vorm of aan de oprichting van een buurtlab voor democratische experimenten. We leveren kennis over buurt-, budget- en andere rechten. We gaan de nieuwe omgevingswet in de praktijk brengen. Onderdeel van het plan is verder om het coöperatief ondernemen en - wonen te stimuleren en bewonersinitiatieven te ondersteunen. En natuurlijk blijven we De Pijp Krant uitgeven en gebruiken we social media om over de democratisering te berichten. Het blijft energie vragen van de burgers met hart voor de buurt. Dat verdient ondersteuning.

Deze krant draagt bij aan buurtbinding via verschillende kanalen. Het zijn veelkleurige draden in het maatschappelijk weefsel. Het wijkcentrum ‘bevordert de invloed van de kant van bewoners op het beleid’, zo zeggen de statuten. Dat sluit naadloos aan bij de vernieuwing die nodig is om de democratie op lokaal niveau levend en sterk te houden. We doen een dringend beroep op de gemeente om Wijkcentrum De Pijp en De Pijp Krant te ondersteunen voor een evenwichtige ontwikkeling naar betere lokale democratie.

Bestuur Wijkcentrum De Pijp


Naschrift redactie:
Wat is jouw mening over democratische vernieuwing?
Stuur je reactie naar pijpkrant@wijkcentrumdepijp.nl