Komt het nog goed met de Van Woustraat?

‘De Van Woustraat wordt de onveiligste straat van Amsterdam genoemd.’

Op 11 januari sprak het Stadsdeel over de voortgang van het plan voor herinrichting van de Van Woustraat. Maar voor men overgaat tot uitvoering zullen de plannen eerst worden voorgelegd aan de Centrale Verkeerscommissie.

De bewoners en winkeliers waren het er over eens. De Van Woustraat heeft geen uitstraling, weinig sfeer, ook de schreeuwreclame en slecht onderhouden gevels zijn geen gezicht en niet te vergeten, met het verkeer loopt het de spuigaten uit. Vooral dat laatste veroorzaakt irritatie bij de weggebruikers die dagelijks door de straat heen moeten.

Gezien het aantal verkeersongevallen dat heeft plaatsgevonden wordt de Van Wou de gevaarlijkste straat van Amsterdam genoemd. In de top tien van de Fietsersbond neemt die de eerste plaats in van de meeste onveilige straten in de stad. De Van Wou is voor het grootste deel slechts twintig meter breed en raakt elke dag verstopt door het verkeer. Tramlijn 4, de onophoudelijke stroom auto’s en fietsers hebben te weinig ruimte; vooral het gedeelte tussen de Ceintuurbaan en de Stadhouderskade is het onveiligst. In dat gedeelte, met een lengte van ongeveer tweehonderd meter, rijden twee trams (lijn 4 en lijn 25) en tussen zeven uur ’s ochtend en zeven uur ’s avonds rijden er gemiddeld 8000 auto’s en 8200 fietsers door heen (Verkenning Verbeterplan, 2010). Dus tijd voor aanpassing, vond men een paar jaar geleden na het zoveelste verkeersongeluk.

Verbeterplan Van Woustraat
De Pijp Krant schreef in januari 2009 al eerder over de problemen dat het verkeer in de Van Wou oplevert en sprak met het stadsdeelraadslid Arend Hamstra van GroenLinks. Hij verklaarde dat zijn motie voor herinrichting niet was aangenomen, omdat de Centrale Stad vanwege de aanleg van de Noord/Zuidlijn had besloten tot uitstel. Dat voorjaar diende hij weer een motie in en vertelde van zijn de Van Woustraat niet alleen verkeersveiliger, maar ook als winkelstraat aantrekkelijker te maken.” Zijn ambities reikten zelfs verder, de herinrichting zal ook het woon- en verblijfklimaat voor de bewoners en ondernemers moeten verbeteren. Want zei Hamstra: “In het noordelijke deel zijn geen bomen, er is geluidsoverlast en de lucht is vervuild.”

Eind juni 2009 was het zover. De Stadsdeelraad van Oud-Zuid nam de motie van de PvdA en GroenLinks aan. In het Verbeterplan Van Woustraat 2009-2013 dat daaruit voortkwam, zou eind 2009 begonnen worden met de voorbereiding. Er is gesproken met de bewoners, ondernemers, verkeerdeskundigen en met organisaties als de Fietsersbond en de Ondernemersvereniging. Het Stadsdeel startte in 2009 de website www.verkendevanwou.nl waarop ideeën en suggesties konden worden geplaatst. Juni 2010 is de website gesloten en verwerkte men de reacties en uitkomsten van de gesprekken in het rapport Verkenning Verbetering Van Woustraat, dat in hetzelfde jaar het licht zag. De Commissie Leefomgeving sprak 11 januari jl. over de voortgang en de maatregelen zullen nu worden voorgelegd aan de Centrale Verkeerscommissie, alvorens men tot uitvoering over gaat. Maar wat houden de plannen precies in en wanneer worden die gerealiseerd?

Vergroten van verkeersveiligheid en leefbaarheid
Nu, twee jaar later, wordt duidelijk dat het slechts om een beperkte herinrichting gaat. Want 1,2 miljoen is veel te krap voor een grootschalig aanpak. Die hoeven we de komende 10 à 15 jaar ook niet te verwachten. De aanleg van de Noord/Zuidlijn speelt ook weer een rol in deze verschraalde variant.

Maar wat houdt een beperkte herinrichting in? Het verkeer krijgt de meeste aandacht; van alle verkeersdeelnemers heeft de veiligheid van fietsers de prioriteit. Die zullen, waar de straat 20 meter breed is, een eigen gekleurde strook krijgen. Maar over het opheffen van het verbod voor automobilisten om te stoppen tijdens het spitsuur (zoals leveranciers), is de Fietsersbond niet blij. Govert de With van de bond verklaart aan de Pijp Krant: “Wij zijn daar als Fietsersbond ongelukkig mee, want tijdens de spits is er juist nog wel te fietsen, daarbuiten niet.”

De Van Wou zal volgens het plan niet alleen verkeersveiliger moeten worden, maar verandert ook in een dynamische winkelstraat waar het prettig is om te verblijven. Er wordt meer ruimte gecreëerd door het verplaatsen van parkeerplaatsen en een aantal zullen verdwijnen. Hinderlijke obstakels op de stoepen, die een rommelig aanzien geven, worden verwijderd of verplaatst, zoals GVB-masten, telefooncellen en elektriciteitskasten. Verloedering, veroorzaakt door leegstand van de winkelruimten, zal men zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

De bereikbaarheid en luchtkwaliteit kregen aanvankelijk aandacht, maar die worden in de beperkte aanpak buiten beschouwing gelaten. Zowel de bewoners als winkeliers willen wel meer groen zien. Jaren geleden hebben de bewoners en winkeliers boomtuinen aangelegd en daar komen er nu meer bij. De voorgevels in het noordelijke deel worden van groen voorzien, zoals klimplanten, en er komen ‘hanging baskets’, ook bloemenwatervallen genoemd. Maar wanneer daadwerkelijk een begin wordt gemaakt, moeten we afwachten. Govert de With: “Mijn mening is niet dat het stagneert, wel dat het lang geduurd heeft en nog duurt.”