Afhandeling klachten over horeca ondoorzichtig

Terrassenchaos in De Pijp: voetgangers in de knel

De enorme populariteit van de horeca in De Pijp blijft een aanhoudend punt van discussie. Bezoekers en uitbaters varen er wel bij maar bewoners hebben regelmatig overlast van alle druk bezochte bars, restaurants en lunchzaken.

Buurtbewoners klagen niet alleen over geluidsoverlast, maar ook over onbegaanbare trottoirs. Ze geven aan dat ze zigzaggend naar de Albert Cuypmarkt moeten lopen omdat stoepen vol staan met sandwichborden, terrasstoelen en – tafels.

Bovendien hanteren kledingwinkels of andere niet-horeca ondernemingen een zogenoemde mengformule. Ze hebben als extra klantenservice een koffiehoekje in hun winkel gebouwd en mogen in Stadsdeel Zuid ook nog een terras buiten zetten. Althans, een gevelbank volgens de officiële richtlijnen. Maar wie rondkijkt, ziet ook dat een of meerdere tafels deel uitmaken van dit 'gevelmeubilair'.

Vanwege al die terrassen, plus bijkomende (brom)fietsenchaos ben je genoodzaakt op sommige stukken straat met gevaar voor eigen leven de rijweg te nemen. Als je goed ter been bent is dat al geen pretje, maar als je in een rolstoel zit, met een kinderwagen loopt of vanwege slecht zicht met een stok, is dit reuze gevaarlijk. Ook leeft bij bewoners het idee dat terrassen steeds verder worden uitgebreid.

Van kastje naar de muur
Boudewien van Heek van het Platform Bewoners van De Pijp: “Wij als Platform hebben begin dit jaar geprobeerd een avond te organiseren in Wijkcentrum Ceintuur met buurtbewoners en mensen van het stadsdeel. Doel was om duidelijk te krijgen wat nou precies de regels zijn met betrekking tot horeca in De Pijp, waar en hoe je klachten kan indienen. Dat is totaal mislukt omdat we steeds maar doorverwezen werden naar een ander persoon bij het stadsdeel. Typisch een geval van het bekende van kastje naar de muur.

Er is nogal wat onduidelijkheid. Zo belde ik laatst de HOT (Horeca Overlast Telefoon) in verband met een klacht over een terras en werd mij door een medewerker verteld dat de HOT zich alleen bezighoudt met overlast die binnen in een horecagelegenheid plaats vindt. Ik moest maar de politie bellen, want terrassen vallen onder openbare ruimte. Kortom, onduidelijkheid alom. Daarnaast hebben wij als Platform het idee dat er niet goed gehandhaafd wordt.”

Een vrij complexe materie
Gelukkig gaf William Stockman, beleidsadviseur EZ (Economische Zaken) bij Stadsdeel Zuid, tijdens de afgelopen openbare vergadering van de Bestuurscommissie Zuid op 11 juni, uitleg over het horecabeleid in De Pijp en konden bewoners ook inspreken.

''De horecaregels zijn een vrij complexe materie”, begon William Stockman zijn uitleg. “Het meest recente Horecabeleid Zuid is van 2011, en valt onder de APV (Algemene Politie Verordening) en het ruimtelijk beleid. De bestuurscommissie houdt zich bezig met kleine gevallen, zoals het wel of niet toewijzen van een horecavergunning.”

Over de zogenoemde mengvormen zei hij het volgende: “Mengvormen met een horeca-aspect mogen géén alcohol schenken. Het terrassenbeleid valt onder APV en geeft ruimte aan stadsdelen om daar nadere invulling aan te geven. Mengformules mogen geen terras, alleen in Zuid loopt een proef waarbij een gevelbank wel is toegestaan.”

500 klachten in een jaar
Wat de horecaklachten betreft: “In 2013 waren dat er in Stadsdeel Zuid bijna 500: onder meer zo’n 350 over geluid en zo’n 80 over terrassen. Uit De Pijp kwamen de meeste klachten, waaronder 225 geluidsklachten”, aldus William Stockman.

Je zou denken dat die geluidsklachten reden zijn voor het stadsdeel om in te grijpen. Maar helaas, geluidsklachten vallen niet onder het stedelijke handhavingsregime van ‘three strikes you’re out'. Handhaving op geluid valt namelijk onder de wet milieubeheer. Dus bij drie klachten over geluid hoeft een horecagelegenheid de tent niet te sluiten. William Stokman: “Wel is het zo dat geluidsklachten samen met andere klachten tot sancties kunnen leiden. Bijvoorbeeld in combinatie met klachten over het overschrijden van openingstijden, het blijven serveren aan dronken gasten of het illegaal uitbreiden van een terras.”

Onbevredigende antwoorden
Bij dat laatste moet je als bewoner wel ergens kunnen nagaan hoe groot een bepaald terras mag zijn. Op de vraag waar die informatie is te achterhalen, kon de bestuurscommissie geen bevredigend antwoord geven. In nieuwe horecavergunningen staat wel dat een zaak zijn terras duidelijk op de stoep moet markeren. Maar er zijn nog tal van zaken met een oude vergunning en zolang die niet vernieuwd wordt, hoeven horeca ondernemers hun terras niet te markeren. Ook op de vraag wat er nou precies met de bijna 500 klachten is gedaan kon de bestuurscommissie geen duidelijk antwoord geven.

Kortom, de bewoners konden wel hun verhaal en frustraties kwijt tijdens het inspreken maar uiteindelijk werden ze niet veel wijzer. Overigens staat de teller qua klachten over 2014 in Zuid nu op 129: 94 over geluid, 19 over stank, 7 over terras en 4 klachten waren een combinatie van alle drie.

Terrasvergunning
Navraag bij Stadsdeel Zuid, levert de volgende informatie op. Rob van Duchteren, van de afdeling Communicatie: “Horecazaken met een terras hebben een terrasvergunning nodig. In deze vergunning staat de maatvoering en de locatie van het terras. Een terrasvergunning is op afspraak in te zien bij de afdeling vergunningen van Stadsdeel Zuid, te bereiken via (het telefonische servicenummer van de gemeente Amsterdam) 14020.” Wat betreft de vraag wat er nu precies met klachten is of wordt gedaan, was het antwoord bij het ter perse gaan van deze krant nog niet binnen.


Klachten over horeca-overlast kunnen gemeld worden op de Horeca Overlast Telefoon: 421 4567, dag en nacht bereikbaar. Als het mogelijk is, wordt direct actie ondernomen. Soms is dit niet mogelijk. Er wordt dan gekeken wat men op termijn aan de klachten kan doen.

In het horecabeleid zijn algemene beleidsregels opgenomen voor de horeca in Stadsdeel Zuid. Daarnaast wordt in de beleidsnota de mogelijkheid van horecauitbreiding in Zuid per wijk beschreven.